ตอนที่ ๒ เอกสาร

ตอนที่ ๒

เอกสาร

———–

        เอกสารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลขานุการอย่างแยกไม่ออก ผู้รู้การเลขานุการต้องรู้เรื่องเอกสารดีพอ จึงจะปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด  เรื่องเอกสารนั้นมีข้อควรศึกษา  คือ

        ๑.  เอกสาร  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ให้ความหมายว่า เอกสารคือ หนังสือสำคัญ  ในประมวลกฎหมายอาญา ให้ความหมายว่า  เอกสาร หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอันอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยอักษร ตัวเลข  ผัง  หรือแบบแผนอย่างอื่น   จะเป็นโดยวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น  อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น

        ๒.  เอกสารราชการ  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายว่า  ราชการ คือ งานของประเทศหรือของพระเจ้าแผ่นดิน ในประมวลกฎหมายอาญาให้ความหมายว่า  เอกสารราชการ  หมายความว่า  เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้จัดทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่  และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ   ซึ่งเจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย

        ๓.  เอกสารสิทธิ  ในพจนาพุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า สิทธิ  คือความสำเร็จ หรือ อำนาจอันธรรมชอบ ในประมวลกฎหมายอาญา ให้ความหมายว่า  เอกสารสิทธิ หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือ ระงับสิทธิ

        ๔.  โทษเกี่ยวกับเอกสารบางมาตรา

          มาตรา  ๑๖๑  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน  มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสาร  หรือดูแลรักษาเอกสาร  กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

          มาตรา ๑๖๒  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน  มีหน้าที่ทำเอกสาร  รับเอกสารหรือกรอกข้อความความลงในเอกสาร  กระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติหน้าที่

                   (รับรองเป็นหลักฐานว่า  ได้มีการแจ้งความอันมิได้มีการแจ้ง

                   (รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ

                   ()   ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด   หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น  หรือ

                   (รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง อันเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

สองมาตรานี้  สำหรับผู้เป็นเจ้าพนักงาน

          มาตรา  ๒๖๔  ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด  เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ  ในเอกสารที่แท้จริง  หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร  โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม  หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น  ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

          มาตรา  ๒๖๕  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน  ถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

          มาตรา  ๒๖๖  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้

               (เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ   (พินัยกรรม

               ()  ใบหุ้น  ใบหุ้นหรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้  หรือ     (ตั๋วเงิน

          ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

สามมาตรานี้  สำหรับบุคคลทั่วไป

Views: 3