ตอนที่ ๒ วิธีแต่งตั้งเลขานุการ

ตอนที่ ๒

วิธีแต่งตั้งเลขานุการ

—————-

        เลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะเป็นตำแหน่งพิเศษ บัญญัติให้มีขึ้นเพื่อทำหน้าที่การเลขานุการในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ   เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนพร้อมการแต่งตั้ง แต่ไม่มีอำนาจใด ๆ ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)   ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ บัญญัติไว้ ๘ ตำแหน่ง  คือ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่  เลขานุการเจ้าคณะภาค  เลขานุการรองเจ้าคณะภาค  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ  และเลขานุการเจ้าคณะตำบล โดยเจ้าคณะใหญ่มีเลขานุการได้หนละ ๒ รูป  ส่วนเจ้าคณะและรองเจ้าคณะนอกนั้นมีได้ตำแหน่งละ ๑ รูป  การแต่งตั้งเลขานุการนั้น มีข้อควรศึกษาดังนี้

        หลักเกณฑ์

               ๑.  คุณสมบัติ   ต้องเป็นพระภิกษุมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖   แห่งกฎมหา-เถรสมาคมฉบับที่ ๒๔  โดยอนุโลม

               ๒.  ผู้แต่งตั้ง    เจ้าคณะและรองเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ เป็นผู้แต่งตั้งเอง

        วิธีแต่งตั้ง

               ต้องพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้เหมาะสมแล้วมีคำสั่งแต่งตั้ง อย่าแต่งตั้งด้วยวาจา  เมื่อได้แต่งตั้งแล้วต้องแจ้งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งและผู้ใต้บังคับบัญชา  และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนและแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอยกการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเป็นตัวอย่าง