ตอนที่ ๓ วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ

ตอนที่ ๓

วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ

—————-

        อันพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ ซึ่งหมายถึง รองเจ้าคณะตำบลถึงเจ้าคณะใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในเขตปกครองคณะสงฆ์ ทั้งโดยตรงและโดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ นับว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนาและเป็นกำลังที่สำคัญของมหาเถรสมาคม   ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งไว้เป็นชั้น ๆ   มีข้อควรศึกษาดังนี้

        ๑.  คุณสมบัติทั่วไป  ตามความในข้อ  ๖  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่  ๒๔

        ๒.  คุณสมบัติโดยเฉพาะ

                   .๑  ชั้นหน          ตามความในข้อ  ๗

                   .๒  ชั้นภาค        ตามความในข้อ  ๑๐

                   .๓  ชั้นจังหวัด     ตามความในข้อ  ๑๔

                   .๔  ชั้นอำเภอ   ตามความในข้อ  ๑๘

                   .๕  ชั้นตำบล      ตามความในข้อ  ๒๒

        ๓.  ผู้คัดเลือกเสนอ  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด

        ๔.  ผู้แต่งตั้ง

               ๔.๑  ชั้นหน, ชั้นภาค – ชั้นจังหวัด – สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

               ๔.๒  ชั้นอำเภอ   เจ้าคณะภาคแต่งตั้งโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่

               ๔.๓  ชั้นตำบล    

                      ๔.๓.๑  กรณีตามปกติ   เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้ง

                      ๔.๓.๒  กรณีที่ขาดคุณสมบัติ     เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค

ข้อสังเกต

        คุณสมบัติเฉพาะของผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่นั้น กำหนดตายตัว มิได้ให้ผ่อนผัน  ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ

        คุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลถึงเจ้าคณะภาคที่กำหนดโดยชัดเจนขาดมิได้เฉพาะใน (๑) แห่งข้อนั้น ๆ   คือ  พรรษาขาดมิได้    ส่วนใน (๒)   (๓)  หรือ (๔) หากหาไม่ได้ หรือได้แต่ไม่เหมาะสม  ให้พิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณีโดยต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจึงค่อยแต่งตั้ง

วิธีปฏิบัติ

        ให้ผู้มีอำนาจคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เสนอตามลำดับ  เพื่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้ง การแต่งตั้งต้องแต่งตั้งพระภิกษุตามเสนอนั้น  อย่าแต่งตั้งผู้ไม่ถูกคัดเลือกเสนอ แม้จะมีผู้เสนอก็อย่าแต่งตั้งพระภิกษุผู้ขาดคุณสมบัติ  เว้นแต่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเฉพาะกรณี ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งและมีตราตั้ง มิใช่แต่งตั้งด้วยวาจา   เมื่อแต่งตั้งแล้วต้องรายงานการแต่งตั้งต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อการทะเบียนและการอุปถัมภ์ และแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน  เฉพาะการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล หากจะแจ้งเจ้าคณะภาคเพื่อรับทราบและขอให้เจ้าคณะภาคแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยก็ได้ เมื่อแต่ง ตั้งเสร็จอย่าเก็บเรื่องเฉยเสีย  เพราะการรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ ก็เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาได้ตรวจการปฏิบัติและรับรองความถูกต้อง การแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เพื่อการ ทะเบียนและการอุปถัมภ์ จึงมีข้อกำหนดให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใน ๓๐ วัน การแต่ง ตั้งแล้วไม่รายงานผู้บังคับบัญชาก็ดี ไม่แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดี ย่อมเป็นการละเมิดจริยาฐานไม่เอื้อเฟื้อต่อกฎมหาเถรสมาคม ย่อมมีความผิดโดยแท้  ข้อนี้ต้องสังวร