ตอนที่ ๑ วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท

ตอนที่ ๑

วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท

—————-

        โดยการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั้น มิใช่จะเริ่มปฏิบัติเมื่อนำนาคเข้าสู่อุโบสถเท่านั้น ตามความในกฎมหาเถรสมาคม กำหนดให้เริ่มปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน   วิธีปฏิบัติดังกล่าวแยกเป็น  ๓ วิธี   คือ.-

        ๑.  วิธีคัดเลือกกุลบุตร

          วิธีรับนิมนต์และข้อห้าม

          วิธีแนะนำในการทำใบสมัคร

        วิธีที่ ๑  ต้องคัดเลือกกุลบุตรตามที่กำหนดในกฎ  ๑๗   คือ  ให้รับผู้ประกอบด้วยลักษณะ  ๗ ประการ (ข้อ ๑๓) และให้เว้นผู้ต้องห้าม  ๗ ประเภท (ข้อ ๑๔) วิธีคัดเลือกพอแยกได้ดังนี้

        ให้บวชในวัดของตน  ต้องให้มีผู้รับรองและต้องให้นำผู้จะบวชมามอบ ทั้งให้จัดทำใบสมัครและใบรับรอง ก่อนวันบวชไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จะต้องสอบถามทั้งผู้รับรองทั้งผู้จะบวช ถึงลักษณะตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งกฎ ๑๗ ก่อนที่จะรับ อย่ามักง่ายให้บวชโดยไม่คัดเลือก

          วิธีที่ ๒ จะให้บวชในวัดที่ตนมิได้เป็นเจ้าอาวาส ต้องให้เจ้าอาวาสวัดนั้นๆ จัดทำหนังสือนิมนต์เป็นหลักฐาน อย่าเข้าไปให้บวชในวัดที่เจ้าอาวาสมิได้นิมนต์ ถ้ารับนิมนต์ให้บวชนอกเขต ต้องขออนุญาตเจ้าของเขตก่อน เว้นแต่เจ้าของเขตขอร้อง หรือได้ รับอนุญาตจากเจ้าคณะภาคนั้น ๆ เป็นหนังสือในกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว

          วิธีที่ ๓  ใบสมัครและใบรับรองเป็นหลักฐานสำคัญในการให้บวช จึงต้องให้ผู้ขอบวชจัดทำใบสมัครทุกคน แม้จะบวชเพียงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม โดยให้ผู้จะบวชนั้นกรอกรายการต่าง ๆ ด้วยตนเอง  เขียนตัวบรรจงเพื่ออ่านง่าย เฉพาะชื่อ นามสกุล อายุ ต้องให้ตรงกับในทะเบียนราษฎร์ รายการขอสังกัดวัด  ต้องให้ขอสังกัดวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าขอสังกัดวัดในที่สร้างใหม่ จะต้องแนะนำให้แก้ไขสังกัดวัดที่ถูกต้อง ถึงเจ้าตัวจะอยู่ในที่สร้างวัดใหม่ก็ตาม การสังกัดต้องให้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย  จำนวนใบสมัคร   ถ้าขอสังกัดวัดที่พระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าอาวาส ให้ทำเพียงชุดเดียว ถ้าขอสังกัดวัดอื่น ต้องทำ ๒ ชุด เพราะพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสจะต้องเก็บรักษาใบสมัครและใบรับรองไว้ตลอดเวลาที่ผู้บวชยังอยู่ในสมณเพศ ใบสมัครและใบรับรองนั้นต้องใช้แบบซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดขึ้น