Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

          ได้กล่าวไว้ในตอนที่ ๑ ว่า   ในมาตรา  ๒๓  และมาตรา ๓๙ ได้บัญญัติให้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม จะเป็นไปโดยประการอื่นมิได้    และได้แยกกล่าวถึงวิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์)   ไว้โดยละเอียดในตอนที่ ๑ นั้น ในตอนนี้ จะกล่าววิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง  (วัดราษฎร์)  พอให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ได้โดยถูกต้อง โดยจะยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ซึ่งสาระในกฎมหาเถรสมาคมดังกล่าวนั้น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสทั้งวัดราษฎร์และพระอารามหลวง  แต่จะยกมากล่าวเฉพาะวัดราษฎร์เท่านั้น คือ

          ๑. หลักเกณฑ์  แยกเป็นกรณี

                        ) กรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสและจะแต่งตั้งทันทีมิได้ (ข้อ ๔)

                        ) กรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง (ข้อ ๕)

                        ) กรณีเจ้าอาวาสอาพาธจนไม่อาจเสนอชื่อผู้ควรรักษาการแทนได้ (ข้อ ๖)

                        ) กรณีเจ้าอาวาสไม่อยู่และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว (ข้อ ๗)

          ๒. ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

                        กรณีที่ ๑ เจ้าคณะตำบล

                        ) กรณีที่ ๒ เจ้าคณะตำบลโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส

                        กรณีที่ ๓ เจ้าคณะตำบล โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอ

                        กรณีที่ ๔ เจ้าอาวาส

          ๓. ข้อกำหนดการแต่งตั้ง

                        ) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ให้แต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร

                        ถ้ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีหลายรูป ให้แต่งตั้งรูปใดรูปหนึ่ง

                        ในกรณีที่ ๒ และ ๔ จะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้

          ๔.  การแต่งตั้ง

                        ต้องทำหนังสือแต่งตั้งคือคำสั่งแต่งตั้ง อย่าแต่งตั้งด้วยวาจา

                        แต่งตั้งแล้วต้องรายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด

          ๕.  การรายงาน

                        ) ในกรณีที่ ๑ และ ๓  ต้องรายงานโดยเร่งด่วน

                        ) ในกรณีที่ ๒ และ ๔  รายงานตามปกติ

                        แม้แต่งตั้งต่ำกว่า ๓๐ วัน    ก็ต้องรายงานด้วย

          ๕.  ข้อพิเศษ

                        ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ถ้ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้ให้ชัดเจน ลงนามและวันเดือน ปีกำกับ  และเก็บรวมไว้ในเรื่องการแต่งตั้งด้วย

                        ในกรณีที่ ๑ เมื่อได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนแล้ว  ต้องสั่งให้มีการมอบงานแก่ผู้รักษาการแทนด้วย  อย่าแต่งตั้งลอย ๆ

การใช้ตำแหน่งในหนังสือภายนอก ถ้าผู้รับแต่งตั้งเป็น

๑.  รองเจ้าอาวาส  ใช้ว่า     รองเจ้าอาวาส  รักษาการแทน

เจ้าอาวาสวัด……………………..

๒.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ใช้ว่า    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทน

 เจ้าอาวาสวัด……………………..

๓.  พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ใช้ว่า ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด...

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

         

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438586
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
178
1399
3544
10912
36356
58267
3438586

Forecast Today
1512

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):25

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 69 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.