ตอนที่ ๑ วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

ตอนที่ ๑

วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

——————

        เจ้าอาวาส เป็นผู้ปกครองวัดตามมาตรา ๓๖ เป็นผู้แทนของวัดตามมาตรา ๓๑ วรรค ๓ เป็นเจ้าพนักงานวัดตามมาตรา ๔๕   จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพราะเป็นศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และการพระศาสนา  ในมาตรา ๓๗ และ ๓๘ ได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจเจ้าอาวาสไว้โดยชัดเจน และในมาตรา  ๒๓ และ ๓๙ ได้บัญญัติบังคับให้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม ว่าโดยเฉพาะหลัก เกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์) บัญญัติไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ตามความในข้อ ๖, ๒๖ และ ๒๗  มีข้อควรทราบดังนี้

        ๑) หลักเกณฑ์   กล่าวคือคุณสมบัติ

                   (คุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ ตามความในข้อ ๖

                   (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ตามความในข้อ ๒๖

        ๒) วิธีการแต่งตั้ง

                   () ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าสังกัด ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

                   (ให้เจ้าคณะอำเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

        ๓)  หากมีปัญหา

                   (ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะตำบล  ให้เจ้าคณะอำเภอเลือกเจ้าอาวาสในตำบลนั้นเข้าร่วมพิจารณาด้วย  (องค์พิจารณาต้องไม่ต่ำกว่า ๓ รูป)

                   (ถ้าผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั้น เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ด้วย  ให้เจ้าคณะภาคเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง