อินทรลีลาศฉันท์ ๑๑

        “อินทรลีลาศฉันท์” ไม่มีในคัมภีร์วุตโตทัย แต่เคยพบในมหาชาติคำฉันท์ ของนายฉันท์ ขำวิไล เปรียญ ศิษย์วัดมหาธาตุ และในที่อื่นซึ่งเรียกว่า ลลิตาฉันท์จึงเห็นควรได้ผนวกเข้าไว้ด้วย โดยฉันท์นี้ กำหนดบทหนึ่งมี ๒ บาท ๆ ละ ๒ วรรค บาทหนึ่งมี ๑๑ คำ จึงเรียกว่า“ฉันท์ ๑๑” ทุกบาทประกอบด้วย ต ต ต คณะ และครุลอย ๒ คำ มีสัมผัส ดังนี้ :- คำสุดท้ายของวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๓ ของวรรคที่ ๒, คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓, และคำสุดท้ายขอวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป  มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Hits: 66