ลิลิต

     ลิลิต เป็นชื่อคำประพันธ์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับนิราศ โดยแต่งเป็นเรื่องราว กำหนดให้ใช้ร่ายและโคลงแต่งสลับกันไป โดยแยกเป็น ๒ ชนิด คือ

        ๑) ลิลิตสุภาพ แต่งร่ายสุภาพหรือร่ายโบราณนำ แล้วแต่งโคลงสุภาพสลับกันไปตามลำดับ ขึ้นต้นด้วยร่ายและจบลงด้วยโคลง

        ๒) ลิลิตดั้น แต่งร่ายดั้นนำแล้วตามด้วยโคลงดั้น สลับกับไป ขึ้นต้นด้วยร่ายดั้นและจบลงด้วยโคลงดั้น

        ข้อบังคับโดยทั่วไป ถือหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในกวีนั้น ๆ มิได้กำหนดชัดว่าตอนไหนควรใช้ร่ายหรือโคลงใด ข้อกำหนดเพียงขึ้นต้องใช้ร่าย และจะจบต้องใช้โคลงเท่านั้น