กาพย์มหาตรังคนที

        กาพย์มหาตรังคนที เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์คันถะ มีบทบัญญัติว่า

                      ทฺวาทสกฺขรปาเทสุ             ลกฺขณนฺเตน สามกํ

                      อธิกกฺขรตา ยสฺสา              มหาตรงฺคนทีติ สา

        ความว่า ลักษณกาพย์มหาตรังคนที บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๑๒ คำ ลักษณะการสัมผัสคล้ายกับตรังคนที เพียงมากกว่าบาทละ ๑ คำ เพราะมีคำมากกว่าจึงเรียกว่า มหาตรังคนที รวมทั้ง ๔ บาทมี ๔๘ คำ การสัมผัสและอื่น ๆ ถือตามแบบตรังคนที เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้