เพลงเรือ

       เพลงเรือ เป็นกลอนที่ว่าแบบธรรมดาหรือโต้ตอบกันเหมือนเพลงฉ่อย กำหนดคำที่ใช้จึงไม่แน่นอน และไม่เท่ากัน วรรคหนึ่งแต่ ๕ ถึง ๑๐ คำ แต่ในแผนผังแสดงวรรคละ ๗ คำหน้า ๓ คำ คำสุดท้ายของวรรค ๒ ต้องสัมผัสกันถึง ๓ วรรค มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้