เพลงชาวไร่หรือระบำชาวไร่

       เพลงชาวไร่หรือระบำชาวไร่ มีลักษณะแผนผังคล้ายกับเพลงฉ่อย นิยมใช้ในการตอบโต้กัน วรรคหนึ่งกำหนด ๔-๙ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๖ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้