เพลงชาวนา

       เพลงชาวนา เป็นกลอนที่มีลักษณะแผนผังแบบเดียวกับเพลงปรบไก่ การใช้ก็คล้ายกัน กำหนดคำวรรคละ ๔-๑๒ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๔-๘ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้