เพลงเกี่ยวข้าว

       เพลงเกี่ยวข้าว เป็นกลอนที่ใช้ปฏิภาณโต้ตอบกัน ดังเพลงชาวนา กำหนดคำวรรคละ ๖-๑๐ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๖ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 45