เพลงพิษฐาน (อธิษฐาน)

       เพลงพิษฐาน เป็นบทกลอนที่ใช้ในงานรื่นเริง เช่น งานสงกรานต์ การทำสรงน้ำหรืออธิษฐานบางอย่าง กำหนดคำวรรคละ ๔-๗ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๕-๖ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้