เพลงพวงมาลัย

       เพลงพวงมาลัย เป็นกลอนที่มีลักษณะคล้ายเพลงเกี่ยวข้าว กำหนดคำวรรคแรก ๕ คำ วรรคหลัง ๕-๘ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๖-๘ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้