เพลงโคราชหรือเพลงตะวันออก

       เพลงโคราช เป็นกลอนที่ใช้ร้องเดี่ยวและโต้ตอบกัน กำหนด ๓ บาท ๆ ละ ๒ วรรค ๆ ละ ๔-๗ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๕ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 26