เพลงรำอีแซว

       เพลงรำอีแซว เป็นกลอนที่ใช้รำโดยทั่วไป กำหนดวรรคละ ๔-๘ คำ และในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๔-๘ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Hits: 3