เพลงลิเก

       เพลงลิเก เป็นกลอนที่ร้องโต้ตอบรูปแบบปฏิภาณ คำจึงไม่แน่นอน แต่ตามที่กำหนดไว้ว่าวรรคหนึ่งประมาณ ๔-๑๐ คำ แต่แสดงแผนผังไว้ ๖-๗ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้