เพลงลำตัด

       เพลงลำตัด เป็นกลอนสำหรับลำตัดร้องรับลูกคู่กัน กำหนดวรรคละ ๔-๑๒ คำ จะร้องคราวละหลายบทก็ได้ แต่ในแผนผังกำหนดวรรคละ ๔ คำ นับ ๔ วรรคเป็น ๑ บท บทแรกและบทต่อไปไม่ต้องมีสัมผัสกัน บังคับคำลงของวรรคที่ ๔ จะต้องรับกับคำสุดท้ายของสร้อย เพราะมีสร้อยขึ้นนำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้