โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ

        โคลง ๔ ตรีพิพิธพรรณ เป็นโคลงที่มีความนิยมน้อยกว่าโคลง ๔ สุภาพ ซึ่งมีฉันทลักษณ์ต่างจากโคลง ๔ สุภาพ เพียงบาทที่ ๒ ที่รับสัมผัสแห่งเดียวคือ รับด้วยคำที่ ๓ นอกนั้นเหมือนกันทุกประการ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 95