โคลง ๔ จัตวาทัณฑี

        โคลง ๔ จัตวาทัณฑี เป็นโคลงที่มีความนิยมน้อยกว่าโคลง ๔ สุภาพ เพราะใช้สัมผัสซับซ้อนและอีกเสียงไม่ไพเราะเท่าโคลง ๔ สุภาพ ส่วนที่แปลกจากโคลง ๔ สุภาพ คือวรรคที่ ๒ รับสัมผัสด้วยคำที่ ๔ และวรรคที่ ๒, ๓ และมีสัมผัสใน มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 65