โคลง ๓ สุภาพ

        โคลง ๓ สุภาพ เป็นโคลงที่ใช้ร่วมกับโคลง ๒ สุภาพ ในการประพันธ์ลิลิตและเป็นโคลงที่มีความเพราะพริ้งอยู่ โดยกำหนดบทหนึ่งมี ๒ บาท ๆ ละ ๒ วรรค จำนวนบาทแรกมี ๑๐ คำ บาทที่ ๒ มี ๙ คำ รวมเป็น ๑๙ คำ และมีสร้อยได้ ๒ คำ วรรคแรกไม่มีข้อบังคับใด ๆ ใช้ถ้อยคำได้ตามประสงค์ เพียงบังคับคำสัมผัสให้ตรงกัน คือถ้าส่งไปด้วยคำที่มีวรรณยุกต์ ต้องรับด้วยคำที่มีวรรณยุกต์และวรรณยุกต์ต้องตรงกัน ถ้าส่งด้วยคำไม่มีวรรณยุกต์ ก็รับด้วยคำไม่มีวรรณยุกต์ และคำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑,๒ หรือ ๓ ของบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้