โคลง ๓ ดั้น

       โคลง ๓ ดั้น เดิมเป็นโคลงสุภาพนำมาปรับปรุงเป็นโคลงดั้น เดิมมี ๑๙ คำ ตัดออก ๒ คำ คงเหลือ ๑๗ ตัดสร้อยออกเสีย มีแผนแผนผังและตัวอย่างดังนี้