โคลง ๒ ดั้น

       โคลง ๒ ดั้น เป็นโคลงที่นำโคลงสุภาพมาปรับปรุงให้เป็นโคลงดั้นจากเดิม ๑๔ คำ ตัดลงเหลือเพียง ๑๒ คำ มีแผนแผนผังและตัวอย่างดังนี้