ประกาศ ยกฐานะเจ้าคณะแขวงกิ่งให้มีฐานะเท่าเจ้าคณะแขวง

ประกาศ

ยกฐานะเจ้าคณะแขวงกิ่งให้มีฐานะเท่าเจ้าคณะแขวง*

————————-

        เจ้าคณะแขวงกิ่ง มีหน้าที่คล้ายคลึงกับเจ้าคณะแขวง บางแห่งมีวัดขึ้นเท่าหรือยิ่งกว่าเจ้าคณะแขวงก็มี เพราะเหตุที่วัดเหล่านั้นอยู่ในที่กันดารโดยมาก การคมนาคมไม่สะดวก การศึกษาก็ยังไม่เจริญ เจ้าคณะย่อมรู้สึกต้องรับภาระหนักในเรื่องการปกครองและจัดการศึกษาประจำท้องถิ่น สมควรยกย่องเจ้าคณะแขวงกิ่งให้มีฐานะสูงขึ้น

        เพราะฉะนั้น มหาเถรสมาคม จึงให้ประกาศยกฐานะเจ้าคณะแขวงกิ่ง ให้มีฐานะและนิตยภัตต์เท่าเจ้าคณะแขวง มีตราประจำตำแหน่ง ขึ้นตรงต่อเจ้าคณะจังหวัด

             ประกาศไว้แต่วันที่ ๒  กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๐

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

บัญชาการคณะสงฆ์


* ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๕ หน้า ๗๑๙