ประกาศ วางระเบียบการตั้งเจ้าคณะแขวงกิ่ง

ประกาศ

วางระเบียบการตั้งเจ้าคณะแขวงกิ่ง*

——————–

        สมเด็จพระสังฆราช รับสั่งว่า บัดนี้ทางการบริหารคณะสงฆ์ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นแขวง และยกฐานะเจ้าคณะกิ่งขึ้นเป็นชั้นเจ้าคณะแขวง มีศักดิ์และตำแหน่งเสมอด้วยเจ้าคณะแขวงทุกประการ แต่จำนวนวัดที่มีอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนึ่ง ๆ นั้น บางกิ่งมีจำนวนน้อยไม่ถึง ๑๐ วัดก็มี ถ้าจะตั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวงกิ่ง ในท้องที่กิ่งอำเภอที่มีวัดน้อยเช่นนั้น เจ้าคณะแขวงกิ่งนั้นมีภาระน้อยไม่สมกับที่ยกฐานะขึ้นเป็นชั้นเจ้าคณะแขวง

        อาศัยเหตุนี้ จึงรับสั่งให้วางระเบียบไว้ว่า ในกิ่งอำเภอที่มีจำนวนวัดตั้งแต่ ๑๐ วัดขึ้นไป ให้ยกฐานะขึ้นเป็นแขวง ให้มีเจ้าคณะเป็นชั้นเจ้าคณะแขวง ในกิ่งอำเภอที่มีจำนวนวัดต่ำกว่า ๑๐ วัดลงมา ให้คงฐานะเป็นหมวด ให้มีเจ้าคณะเป็นชั้นเจ้าคณะหมวด

             ระเบียบนี้วางไว้แต่วันที่ ๑  กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒

พระธรรมโกศาจารย์

ประธานคณะบัญชาการคณะสงฆ์

แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช


* แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๗ หน้า ๔๑๗