กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

กฎกระทรวง[1]

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๐๕

———————-

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้  คำว่า “คณะสงฆ์” หมายความว่า คณะสงฆ์อื่น”

        ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๔ การปกครองคณะสงฆ์แต่ละคณะ ให้มีบรรพชิตเป็นผู้ปกครองตามตำแหน่ง  ดังนี้

                  (๑)  เจ้าคณะใหญ่

                  (๒)  รองเจ้าคณะใหญ่

                  (๓)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา

                  (๔)  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย

                  (๕)  ปลัดขวา

                  (๖)  ปลัดซ้าย

                  (๗)  รองปลัดขวา

                  (๘)  รองปลัดซ้าย

                  (๙)  ผู้ช่วยปลัดขวา

                  (๑๐) ผู้ช่วยปลัดซ้าย

                  (๑๑) เจ้าอาวาส

                  (๑๒) รองเจ้าอาวาส

                  (๑๓) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๗สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะใหญ่  ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา ผู้ช่วยปลัดซ้าย ตามที่เจ้าคณะใหญ่เสนอ

             ข้อ๘ ในแต่ละคณะสงฆ์ เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจที่แต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาสตามหลักเกณฑ์ที่จาคณะใหญ่กำหนดด้วยความเห็นชอบของพระสังฆราช

             เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ ให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจแต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่

             เลขานุการเจ้าคณะใหญ่พ้นจากตำแหน่งเมื่อเจ้าคณะใหญ่ให้พ้นจากตำแหน่งหรือเมื่อเจ้าคณะใหญ่พ้นจากตำแหน่ง”

        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๑๐ รองเจ้าคณะใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา และผู้ช่วยปลัดซ้าย มีหน้าที่ช่วยปกครองบรรพชิตและวัดตามที่เจ้าคณะใหญ่มอบหมาย”

        ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๑๓ เจ้าคณะใหญ่ รองเจ้าคณะใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย ปลัดขวา ปลัดซ้าย รองปลัดขวา รองปลัดซ้าย ผู้ช่วยปลัดขวา และผู้ช่วยปลัดซ้าย พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

             (๑) มรณภาพ

             (๒) พ้นจากความเป็นบรรพชิต

             (๓) ลาออก

             (๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออกหรือแต่งตั้งเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์

        ข้อ ๖ ให้บรรพชิตที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ในคณะสงฆ์แต่ละคณะอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

สัมพันธ์  ทองสมัคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


            [1] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๖๖ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๖

Hits: 11