กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)(๑)

ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

———————

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้    ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม  (พ.ศ. ๒๕๑๕)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค”

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรค ๒ ข้อ ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๐๖)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และให้ใช้ความดัง ต่อไปนี้ แทน

              “ภาค ๑ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัด เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ”

ตราไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


            (๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆห์ ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๖๐ ตอนที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

Views: 0