กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)(๑)

ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

———————

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค”

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรค ๑๑ และวรรค ๑๒ ข้อ ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและให้ใช้ความดังต่อไปนี้  แทน

              “ภาค ๑๐ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดนครพนม

              ภาค ๑๑ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์”

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


            (๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๘ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๑๕