กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐)(๑)

ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

—————————

         อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค”

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรค ๗ ข้อ ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.  ๒๕๐๖)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

              “ภาค ๖ มี ๕ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน”

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


(๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๑๒ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐