กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) [1]

ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

———————

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์”

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

              ข้อ ๑๓ เจ้าคณะจังหวัด หมายถึงเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเจ้าคณะจังหวัด  นอกจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

              รองเจ้าคณะจังหวัด หมายถึง รองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัด  นอกจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

         ในกรณีที่มีข้อความกล่าวถึงเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดที่ปรากฎอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ และกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคมอื่น ๆ สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้หมายถึงเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

              ข้อ ๑๓ ทวิ เจ้าคณะจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน  ดังนี้

                   (๑) ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ หรือระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน

                   (๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์   ให้ดำเนินไปด้วยดี

                   (๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ

                   (๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอ ให้เป็นไปโดยชอบ

                   (๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และตรวจตราชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย”

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ:-

          เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้ตรากฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัด เรียกว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ จึงสมควรกำหนดความหมายคำว่า “เจ้าคณะจังหวัด” และ “รองเจ้าคณะจังหวัด” ตามที่ตราไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๔ และกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคมอื่น  ๆ


            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕