กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑) [1]

ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

———————

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์”

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรค ๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๖)   ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

              “ข้อ ๑๐ ในเมื่อไม่มีเจ้าคณะภาค หรือเจ้าคณะภาคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าคณะใหญ่แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาครักษาการแทนเจ้าคณะภาค ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะภาคหรือรองเจ้าคณะภาคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการแทนเจ้าคณะภาค  แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ”

         ข้อ ๔ ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

              (๑) เจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

              (๒) เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าคณะเขตและรองเจ้าคณะเขต

              (๓) เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบลในกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าคณะแขวงและรองเจ้าคณะแขวง

         ในกรณีที่มีข้อความกล่าวถึงเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล ที่ปรากฏอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคมอื่น ๆ สำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้หมายถึงเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนชื่อใหม่ตามความในวรรคต้นแล้วแต่กรณี

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑

สมเด็จพระอสริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๖  ตอนที่ ๔ วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๒๑