สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พ.ศ. ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๖

สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ [1]

————————

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

—————–

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้เป็นการเหมาะสม

        จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

        “มาตรา ๔ เขตภาค ให้กำหนดตามเขตภาคปกครองฝ่ายบ้านเมือง แต่เมื่อจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ย่อมทำได้โดยบทกติกาสงฆ์”

        มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

ผู้รับสนองพระบัญชา

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก


               [1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๓๑ ประจำเดือนกรกฎาคม กับ เดือนสิงหาคม ๒๔๘๖