ประกาศคณะสงฆ์ เรื่องปรับปรุงเขตภาค

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่องปรับปรุงเขตภาค *

        โดยที่ความในมาตรา ๓ แห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ให้กำหนดเขตภาคตามเขตภาคปกครองฝ่ายบ้านเมืองนั้น คณะสังฆมนตรีได้ประชุมปรึกษาเรื่องนี้แล้ว ลงมติให้ปรับปรุงรวมจังหวัดเป็นภาคฝ่ายคณะสงฆ์ โดยกำหนดให้มีภาค ๕ ภาค แต่ละภาคมีจังหวัดขึ้นเป็นอาณาเขตของภาค ดังต่อไปนี้

        (๑) ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้น ๑๗ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี    จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        (๒) ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้น ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรน์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

        (๓) ภาค ๓ มีจังหวัดขึ้น ๑๕ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ    จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครจำปาศักดิ์

        (๔) ภาค ๔ มีจังหวัดขึ้น ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดลานช้าง

        (๕) ภาค ๕ มีจังหวัดขึ้น ๑๔ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกะบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง

              ประกาศ ณ  วันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก


*  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๑ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๔๘๖