ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค *

—————–

         ด้วยเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร ได้อนุวัตรตามเขตภาคทางฝ่ายอาณาจักรโดยอนุโลม  บัดนี้ได้มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๑ ยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเรื่องการปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ฉะบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๘๔ แล้ว และโดยที่เขตภาคทางฝ่ายพุทธจักรได้อนุวัตรตามเขตภาคฝ่ายอาณาจักรทุกประการ คณะสังฆมนตรีจึงให้พิจารณาลงมติให้เปลี่ยนแปลงเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร เพื่อให้สอดคล้องต้องด้วยทางการบ้านเมือง ดังต่อไปนี้ :-

         ๑. จำนวนภาค การรวมจังหวัดหลายจังหวัดยกขึ้นเป็นภาค ให้มีจำนวนภาค ๕ ภาค

         ๒. ชื่อของภาค ภาค ๕ ภาคนี้ให้เรียกชื่อดังนี้ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๕ ภาค ๕

         ๓. อาณาเขตภาค ภาค ๕ ภาคนี้ มีจังหวัดขึ้นเป็นอาณาเขตต์ของภาคหนึ่ง ๆ ดังนี้ คือ

         (๑) ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ พระนคร ธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เพชรบุรี

         (๒) ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๐ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

         (๓) ภาค ๓ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ นครราฃสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย

         (๔) ภาค ๔ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๖ จังหวัด คือ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน อุตตรดิตถ์ แพร่ นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี

         (๕) ภาค ๕ มีจังหวัดขึ้น รวม ๑๕ จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง

สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ประจวบคีรีขันธ์

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

พระศาสนโศภณ

ผู้สั่งการแทนสังฆนายก


*  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๓ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ๒๔๙๒

Hits: 16