สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พ.ศ. ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๒

สังฆาณัติกำหนดเขตภาค

พุทธศักราช ๒๔๘๕ [1]

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒

ส.ด. พระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

——————–

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๕

         จึงมีพระบัญชาพระบัญญัติสังฆาณัติไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

         มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒”

         มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทบัญญัติแห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังต่อไปนี้

         “มาตรา ๕ ทวิ ให้เจ้าคณะตรวจการภาค มีเลขานุการภาครูปละ ๑ รูป ถ้าจำเป็นจะให้เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยมีเลขานุการรูปละ ๑ รูปก็ได้

         มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

ผู้รับสนองพระบัญชา

ส.ด. พระพุทธโฆษาจารย์

สังฆนายก


            [1]จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๖ หน้า ๔๙๐-๔๙๑