ประกาศคณะสงฆ์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตภาค (๒๔๙๔)

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตภาค [1]

——————–

         ด้วยเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร ได้อนุวัตตามเขตภาคทางฝ่ายอาณาจักรโดยอนุโลม บัดนี้ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๙๔ ยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศ เรื่องการปรับปรุงเขตภาคการปกครอง ฉบับลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๙๑ แล้ว และโดยที่เขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร ได้อนุวัตตามเขตภาคฝ่ายอาณาจักรทุกประการ คณะสังฆมนตรีจึงได้พิจารณาลงมติให้เปลี่ยนแปลงเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร เพื่อให้สอดคล้องต้องด้วยทางการบ้านเมือง ดังต่อไปนี้

         ๑. จำนวนภาค การรวมจังหวัดหลายจังหวัด ให้มีจำนวนภาค ๙ ภาค

         ๒. ชื่อของภาค ภาค ๙ ภาคนี้ ให้เรียกชื่อดังนี้ คือ ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗, ภาค ๘ ภาค ๙

         ๓. อาณาเขตของภาค  ภาค ๙ ภาคนี้ มีจังหวัดขึ้นเป็นอาณาเขตของภาคหนึ่ง ๆ ดังนี้ คือ

         (๑) ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้นรวม ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร, ธนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ปทุมธานี, และนนทบุรี

         (๒) ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้นรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, จันทบุรี, และสมุทรปราการ

         (๓) ภาค ๓ มีจังหวัดขึ้นรวม ๖ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, และอุบลราชธานี

         (๔) ภาค ๔ มีจังหวัดขึ้นรวม ๙ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, นครพนม, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, และกาฬสินธุ์

         (๕) ภาค ๕ มีจังหวัดขึ้นรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, ลำพูน, แพร่, และอุตตรดิตถ์

         (๖) ภาค ๖ มีจัหวัดขึ้นรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก,  สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, และอุทัยธานี

         (๗) ภาค ๗ มีจังหวัดขึ้นรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, และสมุทรสงคราม

         (๘) ภาค ๘ มีจังหวัดขึ้นรวม ๗ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ขุมพร, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, กระบี่, พังงา, และภูเก็ต

         (๙) ภาค ๙ มีจังหวัดขึ้นรวม ๗ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา, ตรัง,  พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, และนราธิวาส

         ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๙๔

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๙ ภาค ๕ เดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๔๙๔