ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค (๒๔๙๘)

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค [1]

——————–

       อาศัยเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร ให้อนุวัตตามเขตภาคทางฝ่ายอาณาจักรโดยอนุโลม บัดนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๖ ใหม่แล้ว และโดยที่เขตภาคทางฝ่ายพุทธจักรได้อนุวัตตามเขตภาคฝ่ายอาณาจักรทุกประการ คณะสังฆมนตรีจึงพิจารณาลงมติให้เปลี่ยนแปลงเขตภาคทางฝ่ายพุทธจักร เพื่อให้สอดคล้องต้องด้วยทางฝ่ายบ้านเมือง ดังต่อไปนี้

       ๑. ให้เปลี่ยนแปลงเขตภาค ๑ และภาค ๒ โดยโอนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งขึ้นภาค ๒ ไปขึ้นภาค ๑

       ๒. ให้เปลี่ยนแปลงเขตภาค ๕ และภาค ๖ โดนโอนจังหวัดอุตตรดิตถ์ ซึ่งขึ้นภาค ๕ ไปขึ้นภาค ๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1]  ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๓ ภาค ๑๒ :  ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘

Hits: 9