ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค (๒๕๐๐)

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตภาค [1]

——————–

          ตามความในมาตรา ๓ แห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ให้กำหนดเขตภาคตามเขตปกครองทางบ้านเมือง เพื่อให้เขตการปกครองทางคณะสงฆ์ ได้เป็นไปตามเขตการปกครองทางฝ่ายราชอาณาจักรโดยอนุโลม และเพื่อความสะดวกในการบรหารการคณะสงฆ์ คณะสังฆมนตรีจึงลงมติให้กำหนดเฉพาะเขตภาค ๑ ภาค ๒ ใหม่ ดังต่อไปนี้

          ๑. ภาค ๑ มีจังหวัดขึ้นรวม ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร  จังหวัดธนบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท  จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี

          ๒. ภาค ๒ มีจังหวัดขึ้นรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเฉิงเทรา     จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

สมเด็จพระวันรัต สังฆนายก


[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๕ ภาค ๙ : ๒๕ กันยายน ๒๕๐๐

Views: 1