สังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พ.ศ. ๒๔๘๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๒

สังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ

พุทธศักราช ๒๔๘๖ [1]

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒

ส.ด. พระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

———————-

         โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒

         จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

         มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช  ๒๔๘๖ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒”

         มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         มาตรา ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการพุทธศักราช ๒๔๘๖ ดังต่อไปนี้

         “มาตรา ๕ พระคณาธิการมี ๒ ประเภท

         (๑) พระคณาธิการส่วนกลาง มีตำเเหน่งดังนี้

              (ก) สังฆมนตรี

              (ข) เลขานุการสังฆมนตรี

         (๒) พระคณาธิการส่วนภูมิภาค มีตำแหน่งดังนี้

              (ก) เจ้าคณะตรวจการ

              (ข) เลขานุการเจ้าคณะตรวจการ

              (ค) กรรมการสงฆ์จังหวัด

              (ง) เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

              (จ) กรรมการสงฆ์อำเภอ

              (ฉ) เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ

              (ช) เจ้าคณะตำบล

              (ซ) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

        ส่วนตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น จะได้มีระเบียบกำหนดเทียบกับตำแหน่งที่กล่าวแล้ว

         “มาตรา ๑๒ ทวิ พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตรวจการนั้น ต้อง

เป็นเปรียญ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๖

         ในการแต่งตั้ง ให้เจ้าคณะตรวจการเจ้าสังกัดพิจารณาแล้วรายงานไปยังสังฆนายกเพื่อแต่งตั้งต่อไป

         ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๘ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๖ เลขานุการเจ้าคณะตรวจการย่อมพ้นจากตำเเหน่งหน้าที่ เมื่อเจ้าคณะตรวจการเจ้าสังกัดพ้นจากตำแหน่ง”

         มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

ผู้รับสนองพระบัญชา

ส.ด. พระพุทธโฆษาจารย์

สังฆนายก


            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๖ พ.ศ.๒๔๙๒ หน้า ๔๙๒ – ๔๙๔