ประกาศคณะสงฆ์ เรื่องระเบียบตั้งเขตจังหวัดและอำเภอ อนุโลมตามราชอาณาจักร

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่องระเบียบตั้งเขตจังหวัดและอำเภอ

อนุโลมตามราชอาณาจักร [1]

————–

         โดยที่สังฆาณัติ ระเบียบบริหารการคณะสงฆืส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาตรา ๗ บัญญัติไว้ว่า

         “เขตจังหวัดและอำเภอ ให้อนุโลมตามเขตจังหวัดและอำเภอแห่งราชอาณาจักร แต่เมื่อจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ย่อมทำได้โดยบทกติกาสงฆ์

         ส่วนเขตตำบลให้กำหนดโดยกฎองค์การ” ดังนี้

         เฉพาะวรรคที่ว่า “เขตจังหวัดและอำเภอให้อนุโลมตามเขตจังหวัดและอำเภอแห่งราชอาณาจักร” นั้น เพื่อให้พระคณาธิการผู้มีหน้าที่บริหารปฏิบัติการถูกต้องตามความมุ่งหมาย จึงประกาศแนะวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

         ถ้าเขตจังหวัดและอำเภอใด ทางราชการได้กำหนดไว้แล้วก่อนใช้สังฆาณัตินี้ และมีจำนวนวัดพอแก่การปกครอง ก็ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการสงฆ์อำเภอนั้น ๆ ยึดถือเขตจังหวัดและเขตอำเภอตามที่ทางราชอาณาจักรกำหนดไว้นั้น เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ โดยไม่ต้องออกประกาศตั้งเขตจังหวัดและอำเภอซ้ำอีก แต่ถ้าเขตจังหวัดและเขตอำเภอใด ทางราชอาณาจักรได้ปรับปรุงตั้งเขตขึ้นใหม่ภายหลังแห่งสังฆาณัตินี้ ให้ทางการคณะสงฆ์ประกาศกำหนดตั้งเขตจังหวัดและเขตอำเภอขึ้นใหม่ โดยอนุโลมตามราชอาณาจักรเป็นราย ๆ ไป การประกาศตั้งเขตอำเภอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เมื่อประกาศตั้งแล้ว ให้กรมการศาสนาทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

         ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๑

         ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1]  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๖ ภาค ๒ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑