ประกาศ เรื่อง การเรียกชื่ออย่างอื่นในตำแหน่งพระคณาธิการ

ประกาศ

เรื่อง การเรียกชื่ออย่างอื่นในตำแหน่งพระคณาธิการ [1]

——————–

         สมเด็จสังฆนายก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๕๕ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการพุทธศักราช ๒๔๘๖ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒ จึงกำหนดระเบียบเทียบตำแหน่งพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ เพื่อบริหารการคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ :-

         เจ้าคณะธรรมยุติภาค            เทียบกับตำแหน่ง เจ้าคณะตรวจการ

         เจ้าคณะธรรมยุติผู้ช่วยภาค      เทียบกับตำแหน่ง เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วย

         เจ้าคณะธรรมยุติจังหวัด          เทียบกับตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัด

         เจ้าคณะธรรมยุติผู้ช่วยจังหวัด    เทียบกับตำแหน่ง กรรมการสงฆ์จังหวัด

         เจ้าคณะธรรมยุติอำเภอ          เทียบกับตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอ

         เจ้าคณะธรรมยุติผู้ช่วยอำเภอ    เทียบกับตำแหน่ง กรรมการสงฆ์อำเภอ

         เจ้าคณะธรรมยุติตำบล           เทียบกับตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๙ ภาค ๕ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๔ หน้า ๓๗๙ – ๓๘๐

Views: 1