คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘.๓๔/๒๔๘๘

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๘.๓๔/๒๔๘๘

เรื่อง ให้คณะกรมการจังหวัดและอำเภอทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดและอำเภอ*

—————————-

      เพื่ออุดหนุนการบริหารการสงฆ์ในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินไปด้วยดี ต้องด้วยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงออกคำสั่งใช้ ดังต่ไปนี้

      ข้อ ๑ ให้คณะกรรมการจังหวัดทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด เพื่อการนี้  ให้มีสิทธิ์เสนอคำชีแจงต่อคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดได้

      ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการอำเภอทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอและมีสิทธิคำชี้แจงต่อคณะกรรมการสงฆ์ทำต่อได้

      ข้อ ๓ คณะกรรมการสงฆ์อำเภอ ต้องปฏิบัติ ให้เลขานุการมีหน้าที่นำเสนอคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการอำเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการและดำเนินการตามนั้นต่อไป แล้วจัดการเอกสารและหลักฐาน…….ให้ทางสำนักงานเลขานุการ

      ข้อ ๔ เมื่อมีการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคที่จะต้องเสนอไปยังส่วนกลางแล้ว  ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด…..ตรงไปยังกรมการศาสนา.

        สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖

พล.ตรี ประยูร ภมรมนตี

รัฐมนตรี


* จากแถลงการคณะสงฆ์ เล่ม ๓๑ ภาค ๑ ประจำเดือนเมษายน