ประกาศองค์การปกครอง เรื่องระเบียบตั้งเขตตำบล

ประกาศองค์การปกครอง

เรื่องระเบียบตั้งเขตตำบล

ตามกฎองค์การปกครอง ว่าด้วยเขตตำบล

พุทธศักราช ๒๔๗๘ [1]

————–

      ตามที่ กฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบล พุทธศักราช ๒๔๘๗ ข้อ ๙ บัญญัติไว้ว่า

      “ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอหรือกิ่ง พิจารณากำหนดเขตตำบล จำนวนวัดในตำบล และชื่อตำบลตามกฎนี้เสนอคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือเป็นเขตตำบลในทางปกครองคณะสงฆ์ต่อไป” ดังนี้

      เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอและจังหวัด ตามกฎองค์การข้อนี้ ให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมาย และเป็นหลักฐานถาวรสะดวกใสนการปฏิบัติต่อไป จึงวางระเบียบให้คณะกรรมการสงฆ์อำเภอและจังหวัดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

      (๑)  ในเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกำหนดเขตตำบลในอำเภอใด ตามกฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบล พุทธศักราช ๒๔๘๗ นั้นใดข้อหนึ่ง ให้คณะกรรมการสงฆ์อำเภอหรือคณะกรรมการสงฆ์กิ่งอำเภอนั้น ประชุมพิจารณากำหนดเขตตำบล จำนวนวัด และชื่อตำบล โดยยึดถือกฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบลนั้นเป็นหลักเกณฑ์ แล้วขออนุมัติต่อคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดในสังกัดต่อไป

      (๒)  ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดเจ้าสังกัดประชุมพิจารณาเสียก่อน ถ้าเห็นว่ายังบกพร่อง หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎองค์การ ก็จงแนะนำให้ทำเสียใหม่จนเป็นที่เรียบร้อย ก็ให้สั่งอนุมัติโดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด (ดังตัวอย่างท้ายประกาศนี้) ฉบับหนึ่งส่งไปยังคณะกรรมการสงฆ์อำเภอที่ขออนุมัติ อีกฉบับหนึ่งส่งไปยังกรมการศาสนา ตามกฎองค์การปกครองข้อ ๑๐ ต่อไป        

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

พระพิมลธรรม สังฆมนตรีว่าการองค์การปรกครอง


[1]  ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๖ ภาค ๒ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

Hits: 15