ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ

พ.ศ. ๒๕๐๖

——————–

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ และในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖”

      ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวัดถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้น

      ข้อ ๓ การกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอในกรณีพิเศษ ถ้าเป็นการเหมาะสมและสะดวกในทางปกครอง จะให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะอำเภออื่นซึ่งมีเขตติดต่อกันในจังหวัดเดียวกันก็ได้

      ข้อ ๔ อำเภอใดมีวัดต่ำกว่า ๑๐ วัด ถ้าเป็นการเหมาะสมและสะดวกในทางปกครอง จะให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะอำเภออื่นซึ่งมีเขตติดต่อกันในจังหวัดเดียวกันก็ได้

      ในกรณีเช่นนี้ ถ้ารวมกันเพียงสองอำเภอ ให้คงชื่ออำเภอไว้ทั้งคู่ ถ้ารวมกันเกินกว่านั้น ให้คงชื่อไว้แต่อำเภอเดียว จะคงชื่ออำเภอใดไว้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

      ข้อ ๕ ในกรณีรวมวัดหลายอำเภอตามความในข้อ ๔ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดรายงานเสนอเจ้าคณะภาคเพื่อพิจารณา เมื่อเจ้าคณะภาคได้ประกาศโดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม ตามแบท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว ให้ถือเป็นเขตปกครองอำเภอของคณะสงฆ์

ประกาศ ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๐๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  ประธานกรรมมหาเถรสมาคม

Views: 1