ระเบียบคณะสงฆ์ ว่าด้วยการเชิญพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ระเบียบคณะสงฆ์

ว่าด้วยการเชิญพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[1]

———————–

        การเชิญพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ตั้งแต่พระวรวงศ์ขึ้นไป หรือข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่รัฐมนตรีขึ้นไป ไปในงานต่าง ๆ ของวัดหรือของคณะสงฆ์ตามทางที่สมควร ผู้เชิญชอบที่จะติดต่อกับท่านผู้รับเชิญให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้โอกาสท่านผู้รับเชิญตอบรับก่อน เพราะฉะนั้น เพื่อให้มีระเบียบปฏิบัติทั่วสังฆมณฑล คณะสังฆมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

        ๑. การเชิญพระราชวงศ์หรือข้าราชการผู้ใหญ่ไปในงานต่าง ๆ ของวัดหรือคณะสงฆ์ ผู้ประสงค์จะเชิญพึงเสนอข้ออนุญาตต่อเจ้าคณะตามลำดับชั้น จนถึงสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง หรือสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์ปกครอง แล้วแต่กรณีก่อน เมื่อสังฆมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบแล้ว ก็ให้แจ้งไปยังกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่านกรมการศาสนาเพื่อติดต่อไปยังท่านผู้รับเชิญต่อไป หากสังฆมนตรีเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ระงับเสีย

        ๒. การประกาศกำหนดการโดยหนังสือก็ดี โดยเครื่องขยายเสียงก็ดี โดยทางวิทยุกระจายเสียงก็ดี จะกระทำได้ต่อเมื่อท่านผู้รับเชิญตอบรับแล้ว

        ๓. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๔๙๖

(ลงนาม) สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๒ ภาค ๑  :  ๒๕  มกราคม  ๒๔๙๗