คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๑๑

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร  พ.ศ. ๒๕๑๑ [1]

————–

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร่ พ.ศ. ๒๕๑๑”

      ข้อ ๒ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับมีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๑ เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีคำสั่งมหาเถรสมาคมเป็นอย่างอื่น

      ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งหรือประกาศคณะสงฆ์  อันเกี่ยวกับการเรี่ยไร ซึ่งกำหนดไว้แล้วในคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

      ข้อ ๔ ห้ามมิให้วัดหรือพระภิกษุสามเณรทำการเรี่ยไร หรือมอบหมายหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการเรี่ยไร เพื่อประโยชน์แก่วัดหรือพระศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นใดแก่ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

      ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการบำเพ็ญกุศลในวัด ซึ่งเป็นงานประจำปีหรืองานพิเศษ ถ้าจะมีการเรี่ยไร การโฆษณาเรี่ยไร และการรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร ให้กระทำได้เฉพาะภายในบริเวณ ห้ามมิให้กระทำนอกบริเวณวัด

      ข้อ ๖ ถ้ามีกรณีจำเป็นจะต้องทำการเรี่ยไรนอกบริเวณวัด เพื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุใด ถาวรวัตถุนั้นต้องได้มีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ไว้แล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการงานก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ทั้งหมด และให้เจ้าอาวาสปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

      (๑) ให้รายงานขออนุมัติทำการเรี่ยไร เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงเจ้าคณะภาค เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้เสนอไปยังคณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์ เพื่อพิจารณา

      ในรายงานขออนุมัติทำการเรี่ยไรตามความในวรรคต้น ให้แสดงรายการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่จะทำการเรี่ยไร กำหนดเวลาทำการเรี่ยไร และข้อความข้อที่จะโฆษณาเรี่ยไร

      (๒) การเรี่ยไรเพื่อการนี้ ให้ทำได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยู่

      (๓) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ๕ณะสงฆ์แล้ว จึงให้จัดการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรต่อไป

      (๔) ในกรณีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ห้ามพระภิกษุสามเณรออกทำการเรี่ยไรด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติให้ชอบด้วยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรทุกประการ

      (๕) เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเรี่ยไรแล้ว ให้รายงานยอดรับ-รายจ่ายเงินและทรัพย์สินในการเรี่ยไร เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงคณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์ เมื่อได้ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินไปในการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุนั้นเสร็จแล้ว ก็ให้รายงานตามลำดับข้างต้น

      ข้อ ๗ ให้มีอนุกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์” ซึ่งมหาเถรสมาคมจะแต่งตั้งขึ้น มีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ และไม่เกิน ๙

      ให้คณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเรี่ยไรตามคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ หรือตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย

      เมื่อคณะอนุกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์ ได้อนุมัติให้วัดได้ทำการเรี่ยไรแล้ว ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรทราบด้วย

      ข้อ ๘ พระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

      (๑) ถ้ามิได้เป็นพระสังฆิการ

             (ก) ให้เจ้าอาวาสเจ้าสังกัดได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ให้จัดการให้ภิกษุสามเณรรูปนั้นออกไปเสียจากวัด และบันทึกเหตุที่ให้ออกไปนั้นในหนังสือสุทธิหรือ

             (ข) เมื่อเจ้าคณะในเขตที่ความผิดเกิดขึ้นได้ทราบความผิดนั้นแล้ว ถ้าผู้ฝ่าฝืนมีสังกัดอยู่ในจังหวัดเดียวกันให้แจ้งแก่เจ้าอาวาสผ่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัด แต่ถ้ามีสังกัดอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งแก่เจ้าอาวาสผ่านเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด เพื่อดำเนินการตามความใน (ก)

      (๒) ถ้าเป็นพระสังฆาธิการ ให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษ ฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการตามควรแก่กรณี แต่ถ้าพระสังฆาธิการได้กระทำได้กระทำความผิดในเขตจังหวัดที่ตนมิได้สังกัดอยู่  ให้เจ้าคณะในเขตที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น แจ้งแก่เจ้าคณะเจ้าสังกัดของผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยแยกการแจ้งดังนี้

             (ก) ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้แจ้งแก่เจ้าคณะจังหวัด

             (ข) ในจังหวัดอื่น ให้แจ้งแก่เจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะภาค แล้วแต่จะเห็นสมควร

      (๓) ถ้าปรากฏว่าความผิดตามกรณี (๑) หรือ (๒) เป็นความผิดอาญาด้วย ย่อมจะมีโทษตามกฎหมายอีกต่างหากจากโทษที่ได้รับจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าสังกัด

      ข้อ ๙ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ มิให้ใช้บังคับแก่การเรี่ยไร ดังต่อไปนี้

      (๑) การเรี่ยไรในทางราชการคณะสงฆ์ หรือ

      (๒) การเรี่ยไรที่มหาเถรสมาคมอนุมัติเฉพาะเรื่อง

      สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม  ๕๖ ตอนที่ ๖ :  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๑