ระเบียบการบอกจำหน่ายพระภิกษุสามเณรนักธรรมต่าง ๆ

ระเบียบการบอกจำหน่ายพระภิกษุสามเณรนักธรรมต่าง ๆ [1]

——————–

      หน้าที่ผู้บออกไปกระทรวงธรรมการจังหวัดพระนคร  และจังหวัดธนบุรี เจ้าสำนักเรียนหัวเมืองต่าง ๆ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด หรือผู้ทำการคณะจังหวัด

      ๑. การจำหน่ายพระภิกษุสามเณรนักธรรม ลาสิกขา มรณภาพ และสามเณรอุปสมบทเจ้าสำนักเรียน (เฉพาะพระนคร ธนบุรี) หรือเจ้าคณะจังหวัด จะต้องบอกให้กระทรวงธรรมการทราบภายใน ๑๕ วัน อย่างช้าไม่เกิน ๑ เดือน ด้วยแบบบัญชีจำหน่าย (เบิกได้ที่กองสังฆการี) ถ้าในคราวหนึ่งมีการจำหน่ายน้อยรูปจะบอกด้วยจดหมายก็ได้ แต่ให้ได้ใจความตามแบบบัญชีนั้น สามเณรอุปสมบทถ้าถึงคราวฤดูกาลอุปสมบท จะรวมไว้บอกในเมื่อหมดเขตกาลอุปสมบท (เข้าพรรษา) แล้วก็ได้ แต่ถ้ามีการที่จะต้องบอกจำหน่ายนักธรรมลาสิกขา หรือมรณภาพ ก็ให้ออกไปเสียในคราวเดียวกันไม่ต้องรอไว้

      ๒. การบอกจำหน่ายพระภิกษุสามเณรนักธรรมย้ายวัด ย้ายอยู่ในสำนักเดียวกัน (เฉพาะพระนคร ธนบุรี) หรือในจังหวัดเดียวกัน ไม่ต้องบอกไปกระทรวงธรรมการ เป็นแต่หมายเหตุบัญชีไว้เท่านั้น แต่ถ้านักธรรมรูปนั้น มีเรื่องที่ต้องจำหน่ายอย่างใด ๆ ก็ดี ขอให้บอกวัดที่สำนักเดิมอยู่ ถ้าเป็นสามเณรอุปสมบท ต้องบอกวัดที่ย้ายไปอยู่ใหม่ให้ทราบด้วย

      ย้ายไปอยู่ต่างสำนัก (เฉพาะพระนคร ธนบุรี) หรือต่างจังหวัด เจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัด จะต้องทำใบจำหน่ายย้ายวัดตามแบบตัวอย่างข้างท้ายนี้ ให้พระภิกษุสามเณรนักธรรมผู้ที่ย้ายถือไปด้วยตนเอง แล้วให้นำไปแสดงต่อเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัดที่ไปอยู่ใหม่นั้น ลงนามรับรองไว้ในสำนักเรียนหรือคณะจังหวัดแล้ว จึงนำส่งไปกระทรวงธรรมการ

      ฉะนั้น เรื่องการนักธรรมย้ายวัดไปอยู่ต่างสำนักเรียนหรือต่างจังหวัด เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะจะต้องแจ้งแก่นักธรรมผู้จะย้าย ให้รออยู่จนกว่าจะได้รับใบจำหน่ายย้ายวัด หรือถ้านักธรรมรูปนั้นมีเหตุจำเป็นซึ่งจะรออยู่ไม่ได้ ต้องย้ายไปก่อน เพื่อความสะดวกก็ให้เจ้าอาวาสซึ่งนักธรรมรูปนั้นสำนักอยู่เป็นผู้รับส่งใบจำหน่าย ซึ่งเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัดได้ทำให้แล้ว ไปให้เจ้าอาวาสซึ่งนักธรรมรูปนั้นย้ายไปอยู่เพื่อให้นักธรรมรูปนั้นไปแสดงต่อเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัดลงนามรับรองการส่งใบจำหน่ายย้ายวัดตรงไปยังกระทรวงธรรมการก่อนเจ้าสำนักเรียน หรือเจ้าคณะจังหวัดที่รับไว้ลงนามรับรองนั้น เป็นการไม่สะดวกเพราะกระทรวงธรรมการจำเป็นต้องสอบถามไปยังเจ้าคณะนั้น ๆ อีก

      หมายเหตุ :  การบอกจำหน่ายนักธรรมอย่างใด ๆ ก็ดี ถ้าเป็นเป็นนักธรรมตรี โท เอก ต้องบอก พ.ศ. ที่สอบได้ทุกชั้น และถ้าเป็นนักธรรมสอบไล่ได้ย้ายมาแต่สำนักเรียนอื่นหรือจังหวัดอื่น ก็หมายเหตุให้ทราบว่า สอบนักธรรม ตรี โท เอก ได้ในสำนักเรียนนั้น หรือจังหวัดนั้น


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๒๒ หน้า ๕๔๘ พ.ศ. ๒๔๗๗