ระเบียบส่งบัญชีต่างสังกัดขอเข้าสอบความรู้ธรรมในสนามหลวง

ระเบียบส่งบัญชีต่างสังกัดขอเข้าสอบความรู้ธรรมในสนามหลวง [1]

———————-

      การสอบความรู้ธรรมในสนามหลวง มีเจ้าสำนักเรียนบางสำนักรับนักเรียนต่างสังกัดที่ยังไม่ได้ย้ายสำนักนักเรียน ให้เข้าสอบทางสำนักเรียนของตน  ทำให้ยุ่งยากแก่การทะเบียนทั้งในเสลานี้  นักเรียนที่ถูกห้ามสนามก็มีมาก อาจเป็นช่องทางให้นักเรียนประเภทนั้นเล็ดลอดเข้าสอบได้บ้าง เพราะฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้เจ้าสำนักเรียนพึงปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้

      ๑. นักเรียนต่างสังกัด คือนักเรียนที่มีสังกัดอยู่ในสำนักเรียนอื่นมาก่อน ถ้าทำการย้ายใบทะเบียนโอนมาอยู่ในสำนักเรียนของตนถูกต้องตามระเบียบแล้ว ให้ส่งบัญชีขอเข้าสอบทางสำนักเรียนของตนได้ แต่ถ้าเป็นนักเรียนถูกห้ามสนาม ยังไม่พ้นเขตห้าม อย่ารับส่งบัญชีเข้าสอบ

      ๒. นักเรียนต่างสังกัดที่ไม่ได้ย้ายทะเบียน อย่ารับส่งบัญชีขอเข้าสอบ เว้นแต่นักเรียนที่เจ้าสำนักเรียนฝากสอบ ดังจะระบุถึงในข้อ ๓.

      ๓. นักเรียนต่างสังกัด ที่เจ้าสำนักขอจากสำนักเรียนที่อื่นมาเป็นครูสอนนักเรียนในสำนักของตนชั่วคราว  ยังจะต้องกลับไปอยู่ในสังกัดสำนักเรียนเดิม และหนทางที่จะกลีบไปสอบทางสำนักเรียนเดิมไม่สะดวก  มีความประสงค์จะเข้าสอบทางสำนักเรียนที่สอนนั้น  ถ้ามีหนังสือฝากของเจ้าสำนักเรียน  แม้ไม่ได้ย้ายสำนักเรียน ก็ให้ส่งเข้าสอบทางสำนักเรียนของตนได้  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ลงบันทึกเหตุที่ต้องสอบที่นั่นในท้ายหนังสือฝากของเจ้าสำนักเดิม แล้วนำส่งแม่กองสนามหลวง เพื่อพิจารณาพร้อมกับรายงานการสอบไล่

      ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๙ สิงหาคม พงศ. ๒๔๘๐

พระศาสนโสภณ

แม่กองธรรมสนามหลวง


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๔๘๐ หน้า ๖๓๖ – ๖๓๗