ระเบียบส่งบัญชีนักเรียนต่างสังกัดขอเข้าสอบความรู้บาลีในสนามหลวง

ระเบียบส่งบัญชีนักเรียนต่างสังกัดขอเข้าสอบความรู้บาลีในสนามหลวง [1]

—————-

      การสอบความรู้บาลีในสนามหลวง มีเจ้าสำนักเรียนบางสำนักรับนักเรียนต่างสังกัดที่ยังไม่ได้ย้ายสำนักนักเรียนให้เข้าสอบทางสำนักเรียนของตน  ทำให้ยุ่งยากแก่การทะเบียนทั้งในเสลานี้นักเรียนที่ถูกห้ามสนามก็มีมาก อาจเป็นช่องทางให้นักเรียนประเภทนั้นเล็ดลอดเข้าสอบได้บ้าง เพราะฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้เจ้าสำนักเรียนพึงปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้

      ๑. นักเรียนต่างสังกัด คือนักเรียนที่มีสังกัดอยู่ในสำนักเรียนอื่นมาก่อน ถ้าได้ย้ายใบทะเบียนโอนมาอยู่ในสำนักเรียนของตนถูกต้องตามระเบียบแล้ว ให้ส่งบัญชีขอเข้าสอบทางสำนักเรียนของตนได้ แต่ถ้าเป็นนักเรียนถูกห้ามสนาม ยังไม่พ้นเขตห้าม อย่ารับส่งนักเรียนเข้าสอบ

      ๒. นักเรียนถูกห้ามสนาม จะขอย้ายทะเบียนสำนักเรียนเดิมของตนไปยังสำนักเรียนอื่น ให้เจ้าสำนักเรียนเดิมหมายเหตุในใบโอนนั้นว่า ได้ถูกห้ามสนาม………………ปี แต่ พ.ศ. ………..ไว้ด้วย

      ๓. นักเรียนถูกห้ามสนามแล้ว ยังไม่พ้นเขตห้าม ถ้ามีเหตุบังเอิญพลัดเข้ามาสอบ จะสังกัดอยู่ในสำนักเรียนใดก็ตาม แม้สอบได้ ภายหลังรู้เข้าให้ปรับเป็นตก

      ๔. นักเรียนต่างสังกัดที่ไม่ได้ย้ายทะเบียน อย่ารับส่งบัญชีขอเข้าสอบ เว้นแต่นักเรียนที่เจ้าสำนักเรียนฝากสอบ ดังจะระบุถึงในข้อ ๕.

      ๕. นักเรียนต่างสังกัด ที่เจ้าสำนักขอจากสำนักเรียนที่อื่นมาเป็นครูสอนนักเรียนในสำนักของตนชั่วคราว ยังจะต้องกลับไปอยู่ในสังกัดสำนักเรียนเดิม และหนทางที่จะกลีบไปสอบทางสำนักเรียนเดิมไม่สะดวก มีความประสงค์จะเข้าสอบทางสำนักเรียนที่สอนนั้น ถ้ามีหนังสือฝากของเจ้าสำนักเรียนเดิม แม้ไม่ได้ย้ายสำนักเรียน ก็ให้ส่งเข้าสอบทางสำนักเรียนที่สอนนั้นได้ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ลงบันทึกเหตุที่ต้องสอบที่นั่นในท้ายหนังสือฝากของเจ้าสำนักเดิม แล้วนำส่งแม่กองสนามหลวง เพื่อพิจารณาพร้อมกับรายงานการสอบไล่

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พงศ. ๒๔๘๐

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

บัญชาการคณะสงฆ์


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๕ พ.ศ. ๒๔๘๐ หน้า ๖๓๗ – ๖๓๙